Portal ZDR

22. člen

(pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi)

(1) Delavec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi, mora izpolnjevati predpisane, s kolektivno pogodbo ali splošnim aktom delodajalca določene oziroma s strani delodajalca zahtevane in v skladu s prvim odstavkom 25. člena tega zakona objavljene pogoje za opravljanje dela (v nadaljnjem besedilu: pogoje za opravljanje dela).

(2) Delodajalec je dolžan s splošnim aktom določiti pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za vrsto dela. Ta obveznost ne velja za manjše delodajalce.

(3) Če noben od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela, lahko delodajalec z enim od prijavljenih kandidatov, ki izpolnjuje z zakonom ali s podzakonskim aktom določene pogoje, sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas do enega leta, če je taka zaposlitev potrebna zaradi nemotenega opravljanja dela.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 20. člena ZDR.

V tem členu so določena načela o zakonitosti sklepanja delovnega razmerja oziroma o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kandidat za sklenitev pogodbe o zaposlitvi. ZDR-1 ne ločuje med splošnimi in posebnimi pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi. Dela...

Sodna praksa

Presoja zakonitosti sklenitve pogodbe o zaposlitvi s kandidatom, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela

Tretji odstavek 20. člena ZDR določa, da če nobeden od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela, lahko delodajalec z enim od prijavljenih kandidatov, ki izpolnjuje z...

Veljavnost pogodbe o zaposlitvi z delavcem, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev

V primeru spora se obstoj delovnega razmerja presoja na podlagi elementov delovnega razmerja, kakor so določeni v prvem odstavku 4. člena ZDR, ki delovno razmerje opredeljuje kot razmerje med delavcem in delodajalcem, v ...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 3.000 do 20.000 EUR, če sklene pogodbo o zaposlitvi z delavcem, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela, ki jih je določil delodajalec in so objavljeni v razpisi, razen v primeru iz tretj...