Portal ZDR

157. člen

(posebnosti za nekatere kategorije delavcev)

Delavec in delodajalec lahko v pogodbi o zaposlitvi drugače, ne glede na določbe tega zakona, uredita delovni čas, nočno delo, odmor, dnevni in tedenski počitek, če gre za pogodbo o zaposlitvi

- s poslovodno osebo ali prokuristom,

- z vodilnim delavcem iz 74. člena tega zakona,

- z delavcem, ki opravlja delo na domu,

če delovnega časa ni mogoče vnaprej razporediti oziroma če si delavec lahko razporeja delovni čas samostojno in če sta mu zagotovljena varnost in zdravje pri delu.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 157. člena ZDR.

V tem členu je določena izjema, ki se nanaša na uporabo določb ZDR-1, ki se nanašajo na urejajo omejitev delovnega časa, nočno delo, odmor med delom in počitek. Do leta 200...

Sodna praksa

Tožnik, ki je imel sicer sklenjeno individualno pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto vodja gostinstva, ni bil poslovodna oseba pri toženi stranki, zaradi česar s pogodbo o zaposlitvi stranki nista mogli drugače urediti pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, kot so urejene v ZDR oz. kolektivnih pogodbah. V skladu s tem se...

Nepravilno evidentiranje ur vodilnih delavcev skladno s posebnim dogovorom o odstopanjih delovnega časa ne predstavlja hujše kršitve pogodbenih ali drugih obveznosti

Tožnik (vodilni delavec) je že ob nastopu dela jasno povedal, da ne bo evidentiral svojega delovnega časa. Da se mu ni treba »šte...