Portal ZDR

143. člen

(polni delovni čas)

(1) Polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur na teden.

(2) Z zakonom oziroma kolektivno pogodbo se lahko določi kot polni delovni čas delovni čas, ki je krajši od 40 ur na teden, vendar ne manj kot 36 ur na teden.

(3) Z zakonom ali drugim predpisom v skladu z zakonom ali kolektivno pogodbo se lahko določi za delovna mesta, pri katerih obstajajo večje nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare, polni delovni čas, ki traja manj kot 36 ur na teden.

(4) Če polni delovni čas ni določen z zakonom ali kolektivno pogodbo, se šteje kot polni delovni čas delovni čas 40 ur na teden.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 142. člena ZDR.

S tem členom se določa in omejuje polni delovni čas na 40 ur na teden. Zaradi zakonske omejitve se s kolektivno pogodbo oziroma drugim zakonom ne sme določiti, da je delovni čas daljši od 40 ur tedensko. S kolektivno pogodbo oziroma z zakonom s kate...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 1.500 do 4.000 EUR, če določi polni delovni čas daljši od 40 ur na teden (prvi dostavek 143. člena).

Za manjšega delodajalca je predpisana globa od 300 do 2.000 ...