Portal ZDR

5. člen

(opredelitev delavca in delodajalca)

(1) Delavec ali delavka (v nadaljnjem besedilu: delavec) po tem zakonu je vsaka fizična oseba, ki je v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi.

(2) Delodajalec ali delodajalka (v nadaljnjem besedilu: delodajalec) po tem zakonu je pravna in fizična oseba ter drug subjekt, kot je državni organ, lokalna skupnost, podružnica tujega podjetja ter diplomatsko in konzularno predstavništvo, ki zaposluje delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi.

(3) Manjši delodajalec po tem zakonu je delodajalec, ki zaposluje deset ali manj delavcev.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi s 5. členom ZDR malenkostno spremenjeno. Sprememba se nanaša na uporabo moške slovnične obliko delavec tako za delavke, kot tudi za delavce, ki je sedaj urejeno s pomočjo enotnega pojma in ne več s posebnim določilom o tem, da ima moška slovnična oblika nevtralen pomen glede na spol.

Sodna praksa

Stvarna in procesna legitimacija podružnice tujega podjetja

V 5. členu ZDR je določena ena od izjem, ki jih predvideva drugi odstavek 76. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), po katerem se lahko s posebnimi predpisi določa, kdo je poleg fizičnih in pravnih oseb lahko pravdna stranka). ZDR (v 5...

Stvarna in procesna legitimacija tuje družbe

Določba prvega odstavka 76. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) je jasna. Pravdna stranka je lahko vsaka fizična in pravna oseba. Zato je tuja družba kot pravna oseba (za razliko od podružnice) vedno procesno legitimirana. Prav tako je tudi stvarno ...