Portal ZDR

200. člen

(uveljavljanje pravic pri delodajalcu in sodno varstvo)

(1) Če delavec meni, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti iz delovnega razmerja ali krši katero od njegovih pravic iz delovnega razmerja, ima pravico pisno zahtevati, da delodajalec kršitev odpravi oziroma da svoje obveznosti izpolni.

(2) Če delodajalec v roku osmih delovnih dni po vročeni pisni zahtevi delavca ne izpolni svoje obveznosti iz delovnega razmerja oziroma ne odpravi kršitve, lahko delavec v roku 30 dni od poteka roka za izpolnitev obveznosti oziroma odpravo kršitev s strani delodajalca, zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.

(3) Ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi, drugih načinov prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ali odločitev o disciplinski odgovornosti delavca lahko delavec zahteva v roku 30 dni od dneva vročitve oziroma od dneva, ko je zvedel za kršitev pravice, pred pristojnim delovnim sodiščem.

(4) Ne glede na rok iz drugega odstavka tega člena, lahko delavec denarne terjatve iz delovnega razmerja uveljavlja neposredno pred pristojnim delovnim sodiščem.

(5) Neizbrani kandidat, ki meni, da je bila pri izbiri kršena zakonska prepoved diskriminacije, lahko v roku 30 dni po prejemu obvestila delodajalca zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 204. člena ZDR.

S tem členom se določa postopek uveljavlja pravic pri delodajalcu ter možnost sprožitve delovnega spora pri delovnem sodišču. Pred vložitvijo tožbe na delovno sodišče, mora delavec uveljavljati varstvo svojih pravic v okviru delodajalca. Takšno...

Sodna praksa

Med udeleženci ni bilo sporno, da je bil tožnik o zavrnitvi svoje zahteve za priznanje delovnega razmerja in sklenitev pogodbe o zaposlitvi, ki jo je po lastnih navedbah tožena stranka prejela 11. 4. 2011, obveščen z vročitvijo pisne zavrnitve zahteve njegovemu pooblaščencu dne 19. 4. 2011, to je zadnji dan 8-dnevn...

Prekluzivni 30-dnevni rok velja tudi v primeru, ko tožnik zahteva ugotovitev obstoja delovnega razmerja

Ko razmerje, za katerega tožnik trdi, da je imelo vse elemente delovnega razmerja, dejansko preneha, lahko govorimo tudi o prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, kar se lahko zgodi formalno a...

Tudi v postopku uveljavljanja obstoja delovnega razmerja velja 30-dnevni prekluzivni rok

Domneva o obstoju delovnega razmerja pomeni tudi domnevo o obstoju pogodbe o zaposlitvi, čeprav je stranki (še) nista sklenili v pisni obliki. Vsak poseg delodajalca v veljav...

Pri uveljavljanja sodnega varstva v primeru diskriminacije velja 30-dnevni prekluzivni rok

Sodišče mora na pravočasnost vložene tožbe v individualnih delovnih sporih paziti po uradni dolžnosti, v okviru pravilne uporabe materialnega prava. Sodno varstvo je v ...

Delavec lahko že v času trajanja delovnega razmerja (po nezakonito sklenjeni pogodbi o zaposlitvi za določen čas) zahteva preoblikovanje v delovno razmerje za nedoločen čas

ZDR v tretjem odstavku 204. člena določa tudi (prekluzivni) rok za vložitev tožbe,...

30-dnevni prekluzivni rok za vložitev zahteve za sodno varstvo začne teči s potekom časa, na katerega je vezana pogodba o zaposlitvi za določen čas (z datumom prenehanja pogodbe o zaposlitvi)

V obravnavni zadevi je tožnik transformacijo delovnega razmerja za določen čas v delovno razmerje za n...

30-dnevni prekluzivni rok za uveljavljanje pravic prične teči z dnem vročitve obvestila o prenehanju delovnega razmerja

Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da je tožnikom delovno razmerje pri toženi stranki prenehalo v mesecu juliju 2010, in sicer zaradi poteka časa, za katerega so imeli sklenje...