Portal ZDR

54. člen

(pogodba o zaposlitvi za določen čas)

(1) Pogodba o zaposlitvi se lahko izjemoma sklene za določen čas, če gre za:

- izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas,

- nadomeščanje začasno odsotnega delavca,

- začasno povečan obseg dela,

- zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima delovno dovoljenje za določen čas, razen v primeru osebnega delovnega dovoljenja,

- poslovodno osebo ali prokurista,

- vodilnega delavca iz prvega odstavka 74. člena tega zakona,

- opravljanje sezonskega dela,

- delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi priprave na delo, usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo, oziroma izobraževanja,

- zaposlitev za določen čas zaradi dela v prilagoditvenem obdobju na podlagi dokončne odločbe in potrdila pristojnega organa, izdane v postopku priznavanja kvalifikacij po posebnem zakonu,

- opravljanje javnih del oziroma vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom,

- pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organizirano,

- delo, potrebno v času uvajanja novih programov, nove tehnologije ter drugih tehničnih in tehnoloških izboljšav delovnega procesa ali zaradi usposabljanja delavcev,

- predajo dela,

- voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delavce, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah,

- druge primere, ki jih določa zakon oziroma kolektivna pogodba na ravni dejavnosti.

(2) S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko določi, da manjši delodajalec lahko sklepa pogodbe o zaposlitvi za določen čas ne glede na omejitve iz prejšnjega odstavka.

Besedilo tega člena je nekoliko spremenjeno v primerjavi z besedilom 52. člena ZDR, in sicer je dodan nov razlog sklepanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, zaradi predaje poslov.

Komentar

Pogodba o zaposlitvi za določen čas predstavlja atipično pogodbo o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi se praviloma sklepa za čas, ki ni v naprej omejen. V primeru tovrstne pogodbe o zaposlitvi se ta sklepa za čas, ki je omejen. Pogodba o zaposlitvi preneha s potekom časa za katerega je sklenjena oziroma ko minejo razlogi zarad...

Sodna praksa

Razlog „nadomeščanje delavke v odpovednem roku“ ni zakonit razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas v skladu z določbo 52. člena ZDR, ker je tožnik poleg tega še 3 dni po poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas opravljal delo učitelja, se šteje, da je sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoloč...

Presoja obstoja zakonitega razloga za sklenitev vsake od zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas

Na delodajalcu je dokazno breme o obstoju zakonitega razloga za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas s tožnikom v smislu določbe 52. člena ZDR (v konkretnem primeru o obstoju zakoniteg...

Neobstoj zakonitega razloga za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas – nadomeščanje začasno odsotnega delavca kot nadomestitev instituta poskusnega dela

Tožena stranka je v pogodbi o zaposlitvi za določen čas kot razlog sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas navedla nadomeš...

Neobstoj zakonitega razloga za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas – nadomeščanje začasno odsotnega delavca

V skladu z drugo alinejo prvega odstavka 52. člena ZDR je podan zakonit razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi v primeru, če gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca....

Neobstoj zakonitega razloga za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas – začasno povečan obseg dela

Negotovost, ali bo delodajalec tudi v prihodnje lahko zagotavljal delo v enakem obsegu, kot ga je ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi, ni zakonski razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za do...

Neobstoj zakonitega razloga za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas – začasno povečan obseg dela

Tožena stranka je sklenila s tožnico pogodbo o zaposlitvi za določen čas za delo maserke iz razloga po tretji alineji prvega odstavka 52. člena ZDR, torej zaradi povečanega obsega dela....

Neobstoj zakonitega razloga za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas – začasno povečan obseg dela

Tožena stranka je s tožnikom nezakonito sklepala pogodbe o zaposlitvi za določen čas, saj ni dokazala razloga za njihovo sklenitev (povečanega obsega dela). Zato se skladno s 54. členom...

Obstoj zakonitega razloga za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas – začasno povečan obseg dela

Sodišče je presodilo, da je tožena stranka dokazala obstoj zakonitega razloga za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas: začasno povečan obseg dela v poletni sezoni. Tej presoji t...

Obstoj zakonitega razloga za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas – začasno povečan obseg dela

Pravdni stranki sta pogodbo o zaposlitvi za določen čas dejansko sklenili zaradi začasnega povečanja obsega dela (potreba po delu varnostnika čuvaja se je pri toženi stranki pojavila zara...

Obstoj zakonitega razloga za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas – začasno povečan obseg dela

V pogodbi o zaposlitvi, ki sta jo pravdni stranki sklenili, je kot razlog za sklenitev delovnega razmerja za določen čas naveden začasno povečan obseg dela zaradi dobav premoga. Ni nujno, d...

Obstoj zakonitega razloga za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas – opravljanje sezonskega dela

Tožnikova pogodba o zaposlitvi za določen čas od 9. 6. 2012 do 30. 10. 2012 ni bila sklenjena nezakonito. Prav tako ni bila sklenjena nezakonito, ker naj bi sicer sezonsko povečan obseg dela...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 3.000 do 20.000 EUR, če sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zunaj primerov, ki so našteti v prvem dostavku 54. člena.

Za manjšega delodajalca je predpisan...