Portal ZDR

202. člen

(zastaranje terjatev)

Terjatve iz delovnega razmerja zastarajo v roku petih let.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 206. člena ZDR.

Člen ureja zastaralni rok za terjatve iz delovnega razmerja. Določa splošni zastaralni rok 5 let, ki velja enako za vse terjatve, ki izhajajo iz pravic in obveznosti iz naslova delovnega razmerja. Ker ZDR-1 izrecno določa trajanje zastaralnega roka, n...

Sodna praksa

206. člen ZDR, ki določa petletni zastaralni rok, se uporablja za terjatve iz naslova prejemkov iz delovnega razmerja (plača, regres za letni dopust, nadomestilo za prehrano, prevoza na delo ...). Tožnica v tem sporu vtožuje od svojega delodajalca odškodnino za materialno in nematerialno škodo, za presojo takš...