Portal ZDR

57. člen

(obveznosti pogodbenih strank)

V času trajanja delovnega razmerja za določen čas imata pogodbeni stranki enake pravice in obveznosti kot v delovnem razmerju za nedoločen čas, če s tem zakonom ni določeno drugače.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 55. člena ZDR.

Tudi delavec, ki je v delovnem razmerju za določen čas ima ob načelu enake obravnave delavcev enake pravice, kot če bi bil v delovnem razmerju za nedoločen čas. Delodajalec mora delavcem, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas, zago...

Sodna praksa

Delavec in delodajalec imata enake pravice in obveznosti, ne glede na to, ali je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen ali za nedoločen čas. Zato tudi pri ohranitvi zaposlitve delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, ne more imeti prednostni pred tistim, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ...