Portal ZDR

206. člen

(varstvo sindikalnih zaupnikov v primeru prenosa)

(1) V primeru spremembe delodajalca, sindikalni zaupnik ohrani svoj status, če pri delodajalcu prevzemniku obstajajo pogoji za njegovo imenovanje v skladu s kolektivno pogodbo.

(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja, če so izpolnjeni pogoji za ponovno imenovanje sindikalnega zaupnika.

(3) Sindikalni zaupnik, ki mu preneha mandat zaradi prenosa, uživa varstvo v skladu z 207. členom tega zakona še eno leto po prenehanju funkcije.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 209. člena ZDR.

V tem členu je določeno varstvo sindikalnih zaupnikov, ki so imenovani v skladu s 205. členom ZDR-1 v primeru prenosa, ki je urejen v 75. in 76. členu ZDR-1, ki se nanaša na ohranitev njihovega statusa.

Določba tega člena temel...