Portal ZDR

98. člen

(večje število delavcev)

Delodajalec, ki ugotovi, da bo zaradi poslovnih razlogov postalo nepotrebno delo v obdobju 30 dni:

- najmanj 10 delavcev pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 20 in manj kot 100 delavcev,

- najmanj 10 odstotkov delavcev pri delodajalcu, ki zaposluje najmanj 100, vendar manj kot 300 delavcev,

- najmanj 30 delavcev pri delodajalcu, ki zaposluje 300 ali več delavcev,

- je dolžan izdelati program razreševanja presežnih delavcev.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi z besedilom 96. člena ZDR spremenjeno.

V tem členu je določeno kaj se šteje za večje število delavcev. Kadar delodajalec odpoveduje pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov večjemu številu delavcev se mora ravnati v skladu s tem poglavjem. Določba tega člena je ...

Sodna praksa

Delavci, ki jim ne preneha pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, temveč jim preneha pogodba o zaposlitvi na drugih podlagah (npr. s sporazumnim prenehanjem pogodbe o zaposlitvi), ki zaradi ukinitve delovnih mest sklenejo z delodajalcem nove pogodbe o zaposlitvi brez odpovedi ali nadaljujejo delo v drugih enotah deloda...

Neobstoj obveznosti izdelati program presežnih delavcev – ne gre za večje število delavcev

Med večje število delavcev se lahko uvrščajo le tisti delavci, ki jim bo pogodba o zaposlitvi tudi odpovedana iz poslovnega razloga, ne pa tudi delavci, ki jim pogodba o zaposlitvi preneha na drugi zakon...

Obveznost izdelati program presežnih delavcev v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi vsem delavcem

Stališče tožene stranke, da ni bila dolžna določiti kriterije za določitev presežnih delavcev, ker je pogodbe o zaposlitvi odpovedala vsem delavcem, je napačno. Takšno stališče bi namreč pom...

Sprejem programa razreševanja presežnih delavcev – nastopanje ravnatelja v imenu delodajalca

Program razreševanja presežnih delavcev ni nezakonit zaradi tega, ker ga je sprejel ravnatelj tožene stranke (srednje poklicne šole) in ne svet zavoda tožene stranke. ZDR-1 v 98. členu določa, da je ...