Portal ZDR

192. člen

(delovni čas, odmor, počitek)

(1) Delovni čas delavca, ki še ni dopolnil 18 let starosti, ne sme biti daljši od osem ur na dan in 40 ur na teden.

(2) Delavec, ki še ni dopolnil 18 let starosti, in dela najmanj štiri ure in pol na dan, ima pravico do odmora med delovnim časom v trajanju najmanj 30 minut.

(3) Delavec, ki še ni dopolnil 18 let starosti, ima pravico do počitka med dvema dnevoma v trajanju najmanj 12 zaporednih ur.

(4) Delavec, ki še ni dopolnil 18 let starosti, ima pravico do tedenskega počitka v trajanju 48 neprekinjenih ur.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 196. člena ZDR.

S tem členom se določajo posebne zahteve glede delovnega časa, odmora in počitka za mlajše delavce oziroma za delavce, ki še niso dopolnili 18 let. Glede delovnega časa, ki je določen v prvem odstavku tega člena, je zakonodajalec sledil Direktivi...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 1.500 do 4.000 EUR, če ne zagotovi posebnega varstva pravic delavcev, ki še niso dopolnili 18. let starosti v skladu z določbami 192., 193. in 194. člena.

Za manj...