Portal ZDR

26. člen

(izjeme od obveznosti objave)

(1) Izjemoma se lahko pogodba o zaposlitvi sklene brez javne objave, če gre za:

- sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem zaradi spremenjenih okoliščin,

- obveznosti delodajalca iz naslova štipendiranja,

- zaposlitev invalida po zakonu, ki ureja zaposlovanje invalidov,

- zaposlitev za določen čas, ki po svoji naravi traja največ tri mesece v koledarskem letu ali zaposlitev za določen čas za nadomeščanje začasno odsotnega delavca,

- zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je pri delodajalcu opravljala pripravništvo, oziroma ki je bila pri delodajalcu zaposlena za določen čas, razen v primeru zaposlitve za določen čas iz tretjega odstavka 22. člena tega zakona in v primeru zaposlitve za določen čas za nadomeščanje začasno odsotnega delavca,

- zaposlitev zaradi dela v prilagoditvenem obdobju na podlagi dokončne odločbe in potrdila pristojnega organa, izdane v postopku priznavanja kvalifikacij po posebnem zakonu,

- zaposlitev s polnim delovnim časom osebe, ki je bila pri delodajalcu zaposlena s krajšim delovnim časom,

- zaposlitev družbenikov v pravni osebi,

- zaposlitev družinskih članov delodajalca, ki je fizična oseba,

- zaposlitev voljenih in imenovanih funkcionarjev oziroma drugih delavcev, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah,

- poslovodne osebe, prokuriste in vodilne delavce iz drugega odstavka 74. člena tega zakona,

- druge primere, določene z zakonom.

(2) Družinski člani po tem zakonu so:

- zakonec oziroma oseba, ki je zadnji dve leti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi živela z delodajalcem v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, oziroma partner v registrirani istospolni skupnosti (v nadaljnjem besedilu: zakonec ali zunajzakonski partner),

- otroci, posvojenci in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja,

- starši – oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj ter bratje in sestre.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi s 24. členom ZDR spremenjeno glede izvzema javne objave za vodilne delavce ter opredelitve družinskih članov.

Določba tega člena se nanaša na izjemo, da je v določenih primerih možno sklepati pogodbo o zaposlitvi brez javne objave prostega delavnega mesta. Takšen o...

Sodna praksa

Delodajalec mora štipendistu po koncu izobraževanja zagotoviti zaposlitev, ki je ustrezna glede na vrsto in stopnjo njegove izobrazbe, čeprav pogodba o štipendiranju o tem nima posebnih določb. Štipendist ni dolžan sprejeti vsake zaposlitve, ki mu jo ponudi delodajalec, zlasti če za ponujeno delo ne izpolnjuje pogojev. (Vi...