Portal ZDR

88. člen

(vročitev odpovedi)

(1) Redna ali izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi mora biti vročena pogodbeni stranki, ki se ji pogodba odpoveduje.

(2) Redna ali izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi se vroča:

- praviloma osebno v prostorih delodajalca,

- s priporočeno pošiljko s povratnico,

- z objavo na oglasnem mestu pri delodajalcu, ki je dostopno delavcu.

(3) Pogodbena stranka, ki se ji odpoved pogodbe o zaposlitvi vroča v prostorih delodajalca, je dolžna prevzeti odpoved pogodbe o zaposlitvi. Šteje se, da je bila vročitev opravljena, če pogodbena stranka odkloni vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Dokazno breme za vročitev oziroma odklonitev vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi je na pogodbeni stranki, ki odpoveduje pogodbo o zaposlitvi.

(4) Odpoved pogodbe o zaposlitvi se delavcu vroča s priporočeno pošiljko s povratnico na naslov prebivališča, določenega v pogodbi o zaposlitvi, razen če je delavec naknadno pisno sporočil drug naslov, delodajalcu pa na naslov sedeža delodajalca, določenega v pogodbi o zaposlitvi. Šteje se, da je vročitev opravljena, ko je pošiljka prevzeta oziroma če pošiljka ni prevzeta v roku za sprejem, ko poteče osem dni od dneva prvega poskusa vročitve.

(5) Če delavec nima stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma delavec na naslovu iz prejšnjega odstavka ni znan, se odpoved pogodbe o zaposlitvi v zaprti ovojnici nabije na oglasno mesto, ki je dostopno delavcu, na sedežu delodajalca. Po preteku osmih dni se šteje vročitev za opravljeno. Če delodajalec na naslovu iz prejšnjega odstavka ni znan, se vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi šteje za opravljeno, ko delavec odpoved pogodbe o zaposlitvi vroči s priporočeno pošiljko s povratnico inšpektoratu za delo.

(6) Za vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi se smiselno uporabljajo pravila pravdnega postopka, kolikor ni drugače določeno s tem členom.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi z besedilom 87. člena ZDR bistveno spremenjeno.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi ima učinek šele z vročitvijo nasprotni stranki. Vse dokler odpoved pogodbe o zaposlitvi ni vročena nasprotni stranki ne učinkuje, kar pomeni, da jo lahko stranka prekliče. V primeru, če str...

Sodna praksa

Odpoved PZ je nezakonita, če ni vročena delavcu. Zato bi moral delodajalec delavcu odpoved PZ vročiti na naslov, ki mu ga je delavec posredoval za čas dela v RS, ne glede na to, ali je delavec na tem naslovu dejansko bival ali ne, ne pa opraviti vročitev odpovedi PZ prek oglasne deske delodajalca po 3. odst...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 3.000 do 20.000 EUR, če delavcu ne vroči redne ali izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi na način, kot je določen v 88. členu.

Za manjšega delodajalca je predpis...

Strokovna praksa

Vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi v skladu z ZDR-1

MDDSZ je ob uveljavitvi novih pravil vročanja v skladu z 88. členom ZDR-1 podalo nekatera pojasnila, kot sledi v nadaljevanju.

...

Vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi s priporočeno pošiljko s povratnico

ZDR-1 primarno uveljavlja pravilo vročanja v prostorih delodajalca. Le, če vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi v prostorih delodajalca ni mogoča zaradi odsotnosti delavca (na primer zaradi dalj časa trajajoče bolniš...

Seznanitev delavca z odpovedjo v primeru, ko pošiljke ni prevzel v roku za sprejem

Če odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu ni mogoče vročiti osebno v prostorih delodajalca, se odpoved pogodbe o zaposlitvi vroča s priporočeno pošiljko s povratnico. Vročanje se opravi v skladu z določbami Zakon...

Seznanitev delavca z odpovedjo v primeru, ko iz opravičljivih razlogov odpovedi ni mogel pravočasno prevzeti 

Če delavec iz opravičljivih razlogov ni mogel pravočasno prevzeti odpovedi pogodbe o zaposlitvi v roku za sprejem, ima pravico ob smiselni uporabi določb Zakona o pravdnem postopku (Urad...