Portal ZDR

107. člen

(drugi primeri prenehanja delodajalca)

(1) V drugih primerih prenehanja delodajalca lahko delodajalec v skladu z določbami tega zakona o odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, redno odpove pogodbe o zaposlitvi zaposlenim delavcem s 30-dnevnim odpovednim rokom.

(2) Delavci, ki jim je odpovedana pogodba o zaposlitvi po prejšnjem odstavku, imajo pravico do odpravnine po 108. členu tega zakona.

(3) Delodajalec lahko sam ali skupaj z drugimi delodajalci oblikuje sklad, iz katerega se poplačajo terjatve iz 108. člena tega zakona.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 108. člena ZDR.

V skladu s tem členom bo prenehala pogodba o zaposlitvi veljati vsem delavcem, če bo njihov delodajalec prenehal, vendar ne zaradi stečajnega postopka oziroma prisilne likvidacije. V tem primeru gre za odpovedni razlog pogodbe o zaposlitvi predvsem v p...

Sodna praksa

Prenehanje poslovanja samostojnega podjetnika, ki je sicer fizična oseba, pomeni prenehanje gospodarskega subjekta, zato ima odpoved pogodbe o zaposlitvi podlago v 108. členu ZDR. (Višje delovno in socialno sodišče - sodba Pdp 205/2004)

Sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku ne more biti podla...

Neobstoj posebnega varstva pred odpovedjo v primeru redne likvidacije delodajalca

Za delodajalca je bilo pri odločitvi o odpovedi pogodbe o zaposlitvi tožnici zaradi redne likvidacije družbe pomembno le dejstvo, da je pred samo odpovedjo pridobil soglasje inšpektorja. V konkretnem primeru v obliki ...