Portal ZDR

165. člen

(plačana odsotnost zaradi osebnih okoliščin)

Delavec ima pravico do plačane odsotnosti z dela do skupaj največ sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu zaradi osebnih okoliščin. Za vsak posamezni primer

- lastne poroke,

- smrti zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrti otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja,

- smrti staršev – oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj,

- hujše nesreče, ki zadane delavca,

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi besedilom 131. člena ZDR nekoliko spremenjeno.

Ta člen določa primere, ko je delavec upravičen do plačane odsotnosti z dela zaradi osebnih okoliščin. Plačna odsotnost z dela lahko v koledarskem letu traja največ 7 dni. V času odsotnosti z dela je delavec upraviče...