Portal ZDR

180. člen

(pavšalna odškodnina)

Če bi ugotavljanje višine dejanske škode povzročilo nesorazmerne stroške, se odškodnina lahko odmeri v pavšalnem znesku, določenem s kolektivno pogodbo, razen v primerih iz 8. člena tega zakona.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 185. člena ZDR.

V tem členu je urejena možnost za določanje pavšalne odškodnine. Gre za določitev zneska odškodnine, za katero veljajo splošna načela odškodninske odgovornosti z izjemo višine nastale škode. Že dosedanja delovnopravna zakonodaja je poznala in...

Sodna praksa

V pogodbi o zaposlitvi je določeno, da se delavec zaveže plačati pavšalno odškodnino v višini dveh bruto plač za primer samovoljnega prenehanja delovnega razmerja, zato je dolžan plačati dogovorjeno pavšalno odškodnino v smislu določb 71.čl. ZTPDR, vendar pa morajo biti za to podane vse predpostavke odškodninske odgo...