Portal ZDR

18. člen

(domneva obstoja delovnega razmerja)

V primeru spora o obstoju delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem se domneva, da delovno razmerje obstaja, če obstajajo elementi delovnega razmerja.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 16. člena ZDR.

S tem členom se določa zakonska domneva o obstoju delovnega razmerja. Takšna domneva obstaja, če delavec opravlja delo oziroma obstajajo elementi delovnega razmerja, kljub temu, da ni sklenil pisne pogodbe o zaposlitvi. Delavec in delodajalec morata na...

Sodna praksa

Ker tožnica ni imela delovnega dovoljenja, v spornem obdobju (ko je opravljala občasna dela za toženo stranko) ni mogla biti v delovnem razmerju pri toženi stranki, ne glede na to, ali je imelo njeno delo sicer vse elemente delovnega razmerja. (Višje delovno in socialno sodišče - sodba in sklep Pdp 312/2012)

Domneva obstoja delovnega razmerja

ZDR v 16. členu izhaja iz domneve, da obstaja delovno razmerje, če obstajajo elementi delovnega razmerja, ki so opredeljeni v prvem odstavku 4. člena ZDR. Med temi elementi praviloma ni odločilna volja za sklenitev delovnega ali drugega razmerja, temveč je v zvez...

Domneva obstoja delovnega razmerja ob hkratnem statusu samostojnega podjetnika

Delovnopravna zakonodaja ne prepoveduje, da ima delavec, ki je imel sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in je bil pri delodajalcu zaposlen za nedoločen čas, tudi status samostojnega podjetnika. Formalni status samostojnega podj...

Presoja možnosti izpodbijanja obstoja delovnega razmerja na podlagi neobstoja vseh elementov delovnega razmerja v primeru, ko je sicer sklenjena pogodba o zaposlitvi

ZDR v 16. členu določa domnevo o obstoju delovnega razmerja, če obstajajo elementi delovnega razmerja, ki pa se nanaša na primere, ...