Portal ZDR

83. člen

(dopustnost odpovedi)

(1) Delavec lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi brez obrazložitve.

(2) Delodajalec lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi, če obstaja utemeljen razlog za redno odpoved.

(3) Delavec in delodajalec lahko izredno odpovesta pogodbo o zaposlitvi v primerih oziroma iz razlogov, določenih z zakonom.

(4) Redna ali izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razlogov iz 6. člena tega zakona je neveljavna.

(5) Redna ali izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca, podana zaradi grožnje ali prevare s strani delodajalca ali v zmoti delavca, je neveljavna.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 81. člena ZDR.

V tem členu so določena pravila o dopustnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi. V prvih treh odstavkih je določena možnost da pogodbeni stranki bodisi redno bodisi izredno odpovesta pogodbo o zaposlitvi. V četrtem in petem odstavku pa sta določena dva p...

Sodna praksa

Morebitna nezakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi ne pomeni, da je nasprotni stranki ni potrebno upoštevati. Tudi nezakonita odpoved velja (razen, če ne gre za razloge ničnosti), dokler njene nezakonitosti v ustreznem postopku ne ugotovi sodišče. Pri tem ni sprejemljivo stališče sodišča druge stopnje, da je zaradi opus...

Veljavnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavca – neobstoj napak volje

Grožnja s strani tožene stranke, da bo tožniku v delovno knjižico vpisala, da je bil na delu vinjen, pri tožniku ni mogla povzročiti utemeljenega strahu, zaradi katerega bi bila redna odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki jo je ...

Veljavnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavca – neobstoj napak volje

Tožnik je brez napak volje s pisno izjavo jasno in nedvoumno izrazil željo, da mu pogodba o zaposlitvi preneha. Tožniku je tako delovno razmerje prenehalo na podlagi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavca po 80. in 81. č...

Presoja možnosti preklica odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Nižji sodišči sta se v zvezi s preklicem odpovedi pravilno sklicevali na določbo 25. člena Obligacijskega zakonika (OZ), ki določa, da ponudnik lahko umakne ponudbo samo, če je naslovnik prejel umik, preden je prejel ponudbo, ali sočasno ...

Presoja utemeljenosti redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi delodajalca

V spornem primeru gre za presojo utemeljenosti redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov zaradi kršitev pogodbenih obveznosti iz delovnega razmerja, ker tožnik ni opravil dodeljenega dela odčitavanja števcev skladn...

Presoja utemeljenosti redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi delodajalca

Glede na določbo drugega odstavka 81. člena ZDR, da lahko delodajalec redno odpove pogodbo o zaposlitvi le, če obstaja utemeljen razlog za odpoved, ob ugotovitvi, da utemeljen razlog ne obstaja oziroma da ga delodajalec ni dokazal...

Nezakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi delodajalca zaradi kršitve prepovedi diskriminacije

Upadanje prodaje in nedoseganje načrtovanih rezultatov sta utemeljena ekonomska razloga za odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Individualna odpoved pogodbe o zaposlitvi n...