Portal ZDR

152. člen

(omejitve dela ponoči)

(1) Delovni čas nočnega delavca ne sme v obdobju štirih mesecev trajati povprečno več kot osem ur na dan.

(2) Delovni čas nočnega delavca, ki dela na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za poškodbe ali zdravstvene okvare, ne sme trajati več kot osem ur na dan.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 151. člena ZDR.

ZDR-1 v skladu z zahtevami mednarodnih dokumentov omejuje delovni čas nočnega delavca na osem ur dnevno. Omejitve iz tega člena veljajo v povezavi s prejšnjim členom oziroma opredelitvijo »statusa« nočnega delavca.

Z določitv...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 1.500 do 4.000 EUR, če ne upošteva časovnih omejitev dela ponoči.

Za manjšega delodajalca je predpisana globa od 300 do 2.000 EUR.