Portal ZDR

36. člen

(obveznost obveščanja)

(1) Delavec mora obveščati delodajalca o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na izpolnjevanje njegovih pogodbenih obveznosti, in o vseh spremembah podatkov, ki vplivajo na izpolnjevanje pravic iz delovnega razmerja.

(2) Delavec mora obveščati delodajalca o vsaki grozeči nevarnosti za življenje, zdravje ali nastanek materialne škode, ki jo zazna pri delu.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 34. člena ZDR.

V tem členu je določena dolžnost delavca o obveščanju delodajalca o vseh pomembnih okoliščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivali na medsebojno izpolnjevanje obveznosti, ki so dogovorjene s pogodbo o zaposlitvi. To načelo lahko enačimo z nače...

Sodna praksa

Obveznost obveščanja

Določba tretje alineje prvega odstavka 111. člena ZDR ne vsebuje presoje (ne)upravičenosti odsotnosti z dela, temveč pomeni izpeljavo delavčeve dolžnosti obveščanja delodajalca (o razlogih za izostanek z dela). Tako je v prvem odstavku 34. člena ZDR določeno, da mora de...

Neobstoj kršitve obveznosti obveščanja kot razloga za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi

Tožnica je toženo stranko preko vodje obvestila, da gre k zdravniku in da ne more priti na delo, ker še ni zdrava. Ker jo je s tem obvestila o svoji odsotnosti in razlogih zanjo, očitek, da je z dela izost...

Kršitev obveznosti obveščanja kot razloga za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga

Tožnica je v določenih dnevih prišla v službo po 9. uri brez odobritve delodajalca oziroma ga ni obvestila o razlogih za zamudo, v navedenem obdobju pa je v konkretno navedenih dnevih ostala na delovne...