Portal ZDR

163. člen

(način izrabe letnega dopusta)

(1) Letni dopust se izrablja upoštevaje potrebe delovnega procesa ter možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter upoštevaje njegove družinske obveznosti.

(2) Starši šoloobveznih otrok imajo pravico izrabiti najmanj teden dni letnega dopusta v času šolskih počitnic.

(3) Delavec ima pravico izrabiti en dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi, o čemer mora obvestiti delodajalca najkasneje tri dni pred izrabo.

(4) Delodajalec lahko delavcu odreče izrabo letnega dopusta po drugem in tretjem odstavku tega člena, če bi odsotnost delavca resneje ogrozila delovni proces.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 165. člena ZDR.

V tem členu je določen čas in način izrabe letnega dopusta ter kdaj in v kakšnem obsegu o tem lahko odloča tudi delavec. V zvezi s tem je treba upoštevati tudi določila 162. člena ZDR-1 , 63. člena ZDR-1 v zvezi s pogodbo o zaposlitvi zaradi zag...

Sodna praksa

Dopust v osnovi ni namenjen izobraževanju delavca ali njegovi udeležbi kot predavatelja na strokovnih srečanjih. Ni pa ovira, da ga delavec porabi za kaj takega, kolikor navedene strokovne aktivnosti ne sodijo med delovne obveznosti oziroma niso odobrene kot službene odsotnosti. Toliko bolj pa v takih primerih velja, da ...

Dopust ni namenjen za izobraževanje delavca ali za njegovo udeležbo kot predavatelja, ni pa ovira za to, če navedene strokovne aktivnosti ne sodijo med delovne obveznosti oziroma niso odobrene kot službene odsotnosti (odločitev na podlagi 165. člena ZDR)

Po revizijskih navedbah tožnik izhaja iz ...

Pri odškodnini za neizrabljen letni dopust mora tožnik – delavec dokazati odškodninsko odgovornost delodajalca skladno s pravili obligacijskega prava

V navedenem primeru se je število neizrabljenega letnega dopusta samodejno prenašalo iz leta v leto, čeprav bi moral tožnik letni dopust predhod...

Strokovna praksa

Kdaj lahko delavec izrabi letni dopust

Prvi odstavek 163. člena ZDR-1 določa, da delavec letni dopust izrablja upoštevajoč potrebe delovnega procesa ter možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter upoštevajoč njegove družinske obveznosti. Starši šoloobveznih otrok imajo v skladu z drugim o...