Portal ZDR

209. člen

(pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela v tujini)

(1) Če je delavec začasno napoten na delo v tujino, mora pogodba o zaposlitvi poleg obveznih sestavin po tem zakonu vsebovati še določila o:

- trajanju dela v tujini,

- praznikih in dela prostih dnevih,

- minimalnem letnem dopustu,

- višini plače in valuti, v kateri se le-ta izplačuje,

- dodatnem zavarovanju za zdravstvene storitve v tujini,

- drugih prejemkih v denarju ali naravi, do katerih je delavec upravičen za čas dela v tujini,

- načinu zagotavljanja in uresničevanja pravic v zvezi s plačilom za delo in drugimi prejemki, ki so v skladu s predpisi države, v kateri se delo opravlja, zagotovljeni drugače, vendar najmanj v obsegu, kot ga zagotavlja ta zakon oziroma ugodneje,

- pogojih vrnitve v Slovenijo.

(2) Namesto določil iz četrte, pete in šeste alineje prejšnjega odstavka, se lahko pogodba o zaposlitvi sklicuje na drug zakon, drug predpis ali na kolektivno pogodbo, ki ureja to vprašanje.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi z besedilom 2012. člena ZDR spremenjeno.

V tem členu so določene posebnosti pogodbe o zaposlitvi, ki jo sklepata delavec in delodajalec zaradi opravljanja dela v tujini.

V prv...

Sodna praksa

Delavec, razporejen na delo v tujino, ima v splošnem aktu obveznost, da se v primeru odpoklica nemudoma vrne v matično podjetje.

Ker izpolnitveni čas vrnitve ni določen (z dnevi, meseci), ga je potrebno razlagati iz kavze, bolj name...