Portal ZDR

48. člen

(varstvo delavčevih osebnih podatkov)

(1) Osebni podatki delavcev se lahko zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo tretjim osebam samo, če je to določeno s tem ali drugim zakonom ali če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem.

(2) Osebne podatke delavcev lahko zbira, obdeluje, uporablja in posreduje tretjim osebam samo delodajalec ali delavec, ki ga delodajalec za to posebej pooblasti.

(3) Osebni podatki delavcev, za zbiranje katerih ne obstoji več zakonska podlaga, se morajo takoj zbrisati in prenehati uporabljati.

(4) Določbe prejšnjih odstavkov se uporabljajo tudi za osebne podatke kandidatov.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 46. člena ZDR.

V tem členu je določeno varstvo osebnih podatkov delavcev in kandidatov – oseb, ki se prijavijo na razpis za prosto delovno mesto. Zakonodajalec je z vsebino tega člena želel poudariti pomembnost varovanja osebnih podatkov s katerimi delodajalec razp...

Sodna praksa

Direktorica tožene stranke je nedopustno ravnala, ker je podatke o tožnikovi izobrazbi nepooblaščeno posredovala tretjim osebam v nasprotju z namenom, za katerega so bili zbrani v okviru evidence zaposlenih. To ravnanje se je odrazilo v tožnikovi duševni sferi (tožnik je postal napet, tesnoben, razdražljiv, de...

Presoja varstva osebnih podatkov

Objava tožnikovega imena na oglasni deski tožene stranke, ki je tožnikov delodajalec, v zvezi z delom, ki ga je pri njej opravljal, ne pomeni uporabe osebnega podatka v nasprotju z namenom, za katerega je bil osebni podatek pridobljen.