Portal ZDR

169. člen

(sprememba dela zaradi naravnih ali drugih nesreč)

V primerih naravnih ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali v drugih izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca, se lahko vrsta ali kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi, začasno spremenita tudi brez soglasja delavca, vendar le, dokler trajajo take okoliščine.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 171. člena ZDR.

Institut opravljanja dela na drugem delovnem mestu, ki je določen v tem členu, je poznala že do sedanja delovnopravna zakonodaja. Vrsta dela in kraj opravljanja dela sta bistveni sestavini pogodbe o zaposlitvi in ju praviloma nobena od pogodbenih stran...