Portal ZDR

114. člen

(delavci pred upokojitvijo)

(1) Delodajalec ne sme delavcu, ki je dopolnil starost 58 let ali delavcu, ki mu do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske dobe, brez njegovega pisnega soglasja odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, dokler delavec ne izpolni pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

(2) Varstvo po prejšnjem odstavku ne velja:

- če je delavcu zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino,

- če je delavcu ponujena nova ustrezna zaposlitev pri delodajalcu v skladu s prvim odstavkom 91. člena ali v skladu z 92. členom tega zakona,

- v primeru, da delavec ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi že izpolnjuje pogoje za varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi po tem členu, razen v primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi v skladu s prejšnjo alinejo,

- v primeru uvedbe postopka prenehanja delodajalca.

(3) Delodajalec lahko z namenom ugotavljanja izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka tega člena pridobi podatke iz zbirk Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi z besedilom 114. člena ZDR spremenjeno.

V zvezi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi zakon uvaja nov pojem »delavec pred upokojitvijo«. Kljub uvedbi novega pojma zakon še vedo ureja pravice in obveznosti »starejših delavcev«. Razlika med enimi in drugimi je v starostni m...

Sodna praksa

Tožnici je bila pogodba o zaposlitvi odpovedana nezakonito, saj je tožena stranka izdala začasni sklep o redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, v kateri je navedla, da je delo tožnice postalo trajno nepotrebno in da bo ob izpolnitvi minimalnih pogojev za upokojitev prejela do...

Upoštevanje dodane dobe ter znižanje starosti na račun otrok pri ugotavljanju, ali zavarovanec izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev

Sodišče druge stopnje je pravilno upoštevalo, da izpolnjevanje minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine po prvem odstavku 114. člena ZDR...

Upoštevanje dodane dobe pri presoji, ali so izpolnjeni minimalni pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine, je odvisno od volje delavca

Iz 114. člena ZDR izhaja, da delodajalec ne sme starejšemu delavcu brez njegovega pisnega soglasja odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, ...

Strokovna praksa

Upoštevanja pogojev za posebno varstvo delavcev pred upokojitvijo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi v prehodnem obdobju (v skladu s 114. in 226. člena ZDR-1)

Pogoja v 114. členu (pogoj starosti in pogoj pokojninske dobe) sta določena alternativno, kar pomeni, da delavec uživa posebno varstvo pre...

Obdobja oziroma starost, ki se upoštevajo pri ugotavljanju drugega pogoja za varstvo delavca, oziroma kdaj se šteje, da delavcu do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske dobe v smislu varstva po 114. člena ZDR-1

Na podlagi mnenja MDDSZ, skladno z določbo 114. člen...

Odziv na sodbe Vrhovnega sodišča in Višjega delovnega in socialnega sodišča

V zvezi z zgoraj obravnavano problematiko je pomembno tudi vprašanje upravičenosti do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti. Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12-ZUJF, 21/13, 63/13, 100/...

Posebno varstvo delavcev pred upokojitvijo primerih sklenjenih pogodb o zaposlitvi s starejšimi delavci, ki so sklenili pogodbe o zaposlitvi pred uveljavitvijo ZDR-1

Posebno varstvo pred odpovedjo delavcev pred upokojitvijo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga je določeno v 114. ...