Portal ZDR

196. člen

(pravice delovnih invalidov)

Delavcu, pri katerem je ugotovljena preostala delovna zmožnost, mora delodajalec zagotoviti:

- opravljanje drugega dela, ustreznega njegovi preostali delovni zmožnosti,

- opravljanje dela s krajšim delovnim časom glede na preostalo delovno zmožnost,

- poklicno rehabilitacijo,

- nadomestilo plače

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 200. člena ZDR.

V tem členu so natančneje opredeljene pravice oziroma posebno varstvo delovnih invalidov. ZPIZ-2 v 7. členu določa, da je delovni invalid oseba, ki je v skladu z ZPIZ-2 obvezno ali prostovoljno vključena v pokojninsko in invalidsko zavarovanje in je ...

Sodna praksa

Delodajalec je po prejemu dokončne odločbe ZPIZ ob ugotovitvi, da je tožnica invalid III. kategorije in da zanjo nima ustreznega dela v smislu 1. alineje 200. člena ZDR, tožnici odredil čakanje na delo doma s pravico do nadomestila plače v višini njene povprečne plače zadnjih treh mesecev. Taka odločitev delodajalca ni ...

Dela na javnih delih pri invalidu III. kategorije ni mogoče šteti kot »svoj poklic« v okviru 60. člena ZPIZ-1 (63. člen ZPIZ-2)

Določbo tretjega odstavka 60. člena ZPIZ-1 je treba razlagati v povezavi s tretjo alinejo drugega odstavka 60. člena ZPIZ-1, ki določa, da je III. kategorija invalid...