Portal ZDR

205. člen

(sindikalni zaupnik)

(1) Sindikat, ki ima člane zaposlene pri določenem delodajalcu, lahko imenuje ali izvoli sindikalnega zaupnika, ki ga bo zastopal pri delodajalcu. Če zaupnik ni določen, zastopa sindikat njegov predsednik.

(2) Sindikat mora obvestiti delodajalca o imenovanju oziroma izvolitvi sindikalnega zaupnika.

(3) Sindikalni zaupnik ima pravico zagotavljati in varovati pravice in interese članov sindikata pri delodajalcu.

(4) Sindikalni zaupnik mora izvajati sindikalno dejavnost v času in na način, ki ne zmanjšuje učinkovitosti poslovanja delodajalca.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 208. člena ZDR.

V tem členu je urejena možnost imenovanja oziroma izvolitve sindikalnega zaupnika ter pravice oziroma obveznosti, ki so povezane s sindikalnim zaupnikom.

Delavci, ki so člani sindikata lahko imenujejo ali izvolijo svojega zaupnika ...

Sodna praksa

Delodajalec ne more zahtevati presoje zakonitosti imenovanja oz. izvolitve sindikalnega zaupnika. Zoper obvestilo o imenovanju sindikalnih zaupnikov po 2. odstavku 208. člena ZDR ni predvideno pravno varstvo. (Višje delovno in socialno sodišče - sodba Pdp 413/2006)

Delavec pridobi status...